中文|Монгол|русский|English

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Зарлал > Агуулга > “Анхдугаар удааны бүх орны онцлог бүтээгдэхүүн 2015 3D интернет үзэсгэлэн худалдаа”-г зохион байгуулах тухай

Зарлал

“Анхдугаар удааны бүх орны онцлог бүтээгдэхүүн 2015 3D интернет үзэсгэлэн худалдаа”-г зохион байгуулах тухай

Нийтэлсэн цаг:2015-06-29


Àéìàã õîòóóäûí Õóäàëäààã äýìæèõ õîðîîä áîëîí àæ àõóéí íýãæүүäýä:

Ì  àíàé õîëáîî íü îíû ýõíèé àæëûí òөëөâëөãөөíèé äàãóó, “Анхдугаар удааны бүх орны онцлог бүтээгдэхүүн 2015 3D интернет үзэсгэлэн худалдаа”-г зохион байгуулах ажлын бэлтгэл хангаж байгаа ба “интернет үзэсгэлэнгийн төв”-өөр дамжуулан бүх орны худалдааг дэмжих хорооны гишүүн аж ахуйн нэгжүүдэд үйлчлэх болно. õîëáîî íü Àéìàã õîòóóäûí ãèøүүí àæ àõóéí íýãæүүäýýñ íýð õүíäòýé, ÷àíàðûí áàòàëãààòàé áүòýýãäýõүí үéëäâýðëýäýã àæ àõóéí íýãæүүäèéí áүòýýãäýõүүíèéã үçýñãýëýíä õàìðóóëàõ áîëíî. Ãàçàð äýýð íü çóðàã àâàõ, íàéðóóëàõ, çîõèîí áүòýýõ çýðýã àæëûã үçñãýëýíã çîõèîí áàéãóóëàõ êîìïàíè õàðèóöàõ áà үçýñãýëýíã àìæèëòòàé ÿâàãäóóëàõ үүäíýýñ áүõ çàðäëûã ìàíàé õîëáîî õàðèóöàæ îðîëöîã÷ àæ àõóéí íýãæүүäýýñ íýìæ ÿìàð íýã òөëáөð øààðäàõãүé áîëíî. Үçýñãýëýíãèéí õóãàöààã íýã æèë ãýæ òүð òîãòîîñîí áà үүíòýé õîëáîãäóóëàí äàðààõè òàéëáàðûã õүðãүүëæ áàéíà.

11.үéëäâýèéí ðèîíû àðèóí öýâýðò àíõààðàõ õýðýãòýé ó÷èð íü 360 ãðàäóñûí âèäåî áè÷ëýã õèéæ áүõ өíöөãөөñ àâàãäíà. Õàìãèéí îéð çóðàã àâàëòûã 1 ì-ýýñ àâíà. үéëäâýðүүäýä 3-5 öýãýýñ бүтэн бичлэг хийгдэнэ.

22.õүëýýí àâàõ áîëîí үçүүëýíãèéí òàíõèì çýðýã îá¸ãòîîð àæ àõóéí íýãæèéí íүүð öàðàéã õàðóóëâàë çүãýýð.

33.Àæ àõóéí íýãæèéí òàíèëöóóëãà, áүòýýãäýõүүíèé òàíèëöóóëàã, êîòëîãè, êîìïàíèé ñî¸ë, øàãíàë, ñåðòèôèêàò үíýìëýõ çýðýã ñóðòàë÷èëãààíû ìàòåðèàëûã àëü áîëîõ ãүéöýä өãөõ, ãàäààä õýë äýýð îð÷óóëñàí áàéâàë èëүү ñàéí. Àæ àõóéí íýãæүүäèéí ñóòàë÷èëãààíä àøèãëàäàã äóóíû, âèäåî, çóðãàí, ôîòî ìàòåðèàë íü үçýñãýëýíä èõ õýðýãòýé áàéæ áүãäèéã àøèãëàõ áîëîìæòîé áàéíà.

44.Өөðèéí àæ àõóéí íýãæèéí áàéëä òîõèðóóëñàí áàéê õөãæèìòàé áàéâàë çүãýýð.

55.àæ àõóéí íýæèéí òàíèëöóóëãûí áè÷ìýë ýõèéã èðүүëýõ áà áèä ìýðýãæëèéí ìýäýýíèé àæèëòíààð óíøóóëæ äóóíû ìàòåðèàë áýëäýõ áîëíî.

66.Çóðàã àâàëòûí àæèëä òóñëàõ òóñãàé õүí ãàðãàæ àæèëëàõ áà ýíý àæèë íü íýã өäөðò àìæèõ áîëîìæòîé.

77.àæëûí үð áүòýýìæèéã äýýøëүүëýõ үүäíýýñ ñàðòàë÷èëãààíû ìàòåðèàëóóäûã åëåêòðîí ôàéëààð өãâөë ñàé.

88.èíòåðíåò үçýñãýëýí íü êîìïàíèóäûí âåá õóóäàñòàé øóóä õîëáîõ òóë үçýñãýëýíä îðîëöîõ íýã æèëèéí õóãàöààíä ñүæýýíèé îð÷èíä àæèëëàõ òóñãàé õүí òîìèëæ, çөâëөãөө өãөõ áà õóäàëäàí àâàã÷èä õàðèóëàõ àæëûã õàðèóöóóëàõ õýðýãòýé áàéíà.

99.Өөðèéí âýá õóóäàñ áà îíëàéí äýëãүүðòýé áàéâàë áèäýíä èðүүëæ øóóä õîëáîëò õèéæ áîëíî.

ýíýõүү 3D үçýñãýëýíã урлан бүтээсний дараа Бээжингийн èíòåðíåò үçýñãýëýíãèéí òåõíîëîãèéí Expoon êîìïàíèé âýá õóóäàñ áîëîí ӨÌӨÇÎ-íû Õóäàëäààã äýìæèõ õîðîîíû âýá õóóäàñhttp//www.ccpitnmg.orgäýýð çýðýã îðóóëàõ áà http//www.expoon.com õóóäàñ ðóó íýâòýð÷ 3D үçүүëýíãèéí харагдах байдлыг ñîíèðõîíî óó.

òîäîðõîéëîëò ãàðãàñàí

                         

                          ӨÌӨÇÎ-íû ОУÕÄÕ

                          2015îíû 5-ð ñàðûí26
内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт